top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności i plików cookies
Na dobry początek - super, że odwiedziłeś naszą stronę www.polastrycharczyk.com i sposób przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych nie jest Ci obojętny. Poniżej znajdziesz cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych.


Na początek chcemy podkreślić, że Twoje dane są z nami bezpieczne. Zapewniamy poufność wszelkich przekazanych nam danych, chronimy je przed dostępem osób do tego nieuprawnionych oraz podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.


 1. Informacje ogólne


1.1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Pola Strycharczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pola Strycharczyk - Stylistka z siedzibą przy ul. płk. Franciszka Nulla 1/3 we Wrocławiu (51-677), NIP 8961484196. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres pola.stylistka@gmail.com


1.2. RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych)  przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 3. prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli),

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać ograniczenia przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań),

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),

 6. prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),

 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Pamiętaj, że możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres pola.stylistka@gmail.com1.3. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług korzystamy. Mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, jeżeli świadczone przez nich usługi wiążą się lub mogą wiązać z przetwarzaniem danych osobowych, jeżeli będą świadczyć usługi w zakresie związanym z takim dostępem. Chodzi w szczególności podmioty takie jak hostingodawca, dostawcy usług poczty elektronicznej, podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej strony internetowej, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi marketingowe, biura rachunkowe, dostawcy oprogramowania chmurowego itp. Pamiętaj, że Twoje dane są bezpieczne i przetwarzane jedynie w niezbędnym zakresie. Ponadto, w razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury, a także urzędom skarbowym w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych.1.4. Przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych. Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi w ramach usług Google (opisanych w niniejszej polityce prywatności), których dostawcą jest Google Ireland Limited.1.5. Korzystamy z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących (profilowanie i reklama behawioralna). Uważamy jednak, że działania te nie mają istotnego wpływu na Ciebie, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji jako klienta, nie wpływają na warunki umowy, jaką możesz z nami zawrzeć.

2. Cele i czynności przetwarzania danych osobowych2.1. Kontakt.

Dane przetwarzane: imię, adres e-mail plus ewentualnie dane zawarte w treści wiadomości (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.)

Cel przetwarzania: nawiązanie kontaktu

Okres przetwarzania: Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz uzasadniony interes. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również nasz usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Uprawnienia: Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.


2.2. Newsletter.

Dane przetwarzane: imię oraz adres e-mail (podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Cel przetwarzania: przesyłanie newslettera. Wykorzystywany przez nas system mailingowy śledzi Twoje działania podejmowane w związku z wysyłanymi do Ciebie wiadomościami. W związku z tym, posiadamy informacje, które wiadomości otworzyłeś, w ramach których wiadomości kliknąłeś w linki itp.

Okres przetwarzania: czas świadczenia usługi newslettera a także na potrzeby archiwizacji  w celu możliwości wykazania w przyszłości faktu udzielenia przez Ciebie w przeszłości zgody na otrzymywanie newslettera.

Podstawa prawna: zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Uprawnienia: W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się z nami. Możesz sprostować swoje dane lub złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. z uwagi na nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) nie usuniemy Twoich danych z bazy. Usunięcie takich danych uniemożliwiłoby nam wykazania w razie potrzeby faktu udzielenia przez Ciebie w przeszłości zgody na otrzymywanie newslettera.


2.3. Konto użytkownika.

Dane przetwarzane: adres e-mail oraz hasło (Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji danych konta możesz podać swoje dalej idące dane.)

Cel przetwarzania: świadczenia na Twoją rzecz usługi elektronicznej polegającej na zapewnieniu Ci możliwości korzystania z konta użytkownika.

Okres przetwarzania: W każdej chwili możesz usunąć konto. Jeśli zdecydujesz się to zrobić, Twoje dane nadal będą przechowywane są w bazie po to, byśmy w przyszłości mogli zidentyfikować Cię jako użytkownika powracającego, jeżeli zdecydowałbyś się na ponowne korzystanie ze strony jako zarejestrowany użytkownik. W tym zakresie podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f  RODO.

Podstawa prawna: umowa zawierana na zasadach opisanych w regulaminie - art. 6 ust. 1 lit. b RODO.2.4. Zamówienia.

Dane przetwarzane: dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj: imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, dane firmy, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP. (Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.)

Cel przetwarzania: wykonanie umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia, wystawienia faktury i uwzględnienie jej w dokumentacji księgowej, cele archiwalne i statystyczne oraz marketing bezpośredni własnych produktów i usług..

Okres przetwarzania: czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach archiwalnych statystycznych - np. w celu identyfikacji klienta powracającego a także w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

Podstawa prawna: wykonanie umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), marketing bezpośredni własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)  oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Uprawnienia: W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.


2.5. Odzyskiwanie porzuconych koszyków.

Dane przetwarzane: adres e-mail

Cel przetwarzania: możliwość finalizacji zamówienia. (w tym celu przetwarzane są Twoje dane osobowe zgromadzone przez nas w związku z rozpoczęciem składania przez Ciebie zamówienia.)

Okres przetwarzania: Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych na potrzeby odzyskiwania porzuconych koszyków, klikając w link dostępny w ramach wiadomości wysyłanej w ramach odzyskiwania porzuconych koszyków.

Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


2.6. Reklamacje i odstąpienie od umowy.

Dane przetwarzane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Cel przetwarzania: realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy

Okres przetwarzania: czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego lub odstąpienia od umowy

Podstawa prawna: celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a następnie w celach archiwalnych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Uprawnienia: W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z bazy.
3. Cookies


3.1.  Pliki cookies i inne technologie śledzące. Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

3.2. Zgoda na cookies.

 • Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie tych plików. zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

 • Możesz również zarządzać ustawieniami plików cookies, instalując specjalne dodatki pozwalające na kontrolę nad plikami cookies,

 • wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.


3.3. Logi serwera.

 • Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

 • Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz.

 • Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

 • Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.


3.4. Google Analytics.

 • Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC z siedzibą w USA.

 • celem jest tworzenie statystyk i ich analiza w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

 • zbierane dane są danymi osobowymi i nie dają możliwości Twojej identyfikacji. Informacje, do jakich mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności: informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz, podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszego serwisu, czas spędzony w naszym serwisie oraz na jego podstronach, źródło, z którego przechodzisz do naszego serwisu.

 • w ramach Google Analytics korzystamy z Funkcji Reklamowych takich jak raporty demograficzne i zainteresowań, przedział wieku, w którym się znajdujesz, płeć, przybliżona lokalizacja, zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.

 • W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.3.5. Google Ads.

 • Korzystamy z programu reklamowego Google Ads obsługiwanego przez Google LLC,

 • cel jest prowadzenia kampanii reklamowych, w tym remarketingowych, a podstawą prawnie uzasadniony interes, polegającym na marketingu własnych produktów lub usług.

 • zbierane dane są danymi osobowymi i nie dają możliwości Twojej identyfikacji.

 • Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.

 • Dalsze przetwarzanie informacji ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych.

 • Jeśli w takim przypadku będziesz zalogowany podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Twoje dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo zebrane informacje z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

 • W celu korzystania z Google Ads, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny piksel konwersji Google Ads. Piksel wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Ads. Z poziomu naszej strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies, możesz wyłączyć te pliki cookies. Możesz zarządzać ustawieniami reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/.

 • szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Ads na stronie: https://policies.google.com/privacy.3.6. Facebook Ads i Insights.

 • Korzystamy z narzędzi marketingowych i analitycznych dostępnych w ramach serwisu Facebook (Facebook Inc.)

 • celem jest marketing własnych produktów lub usług oraz analiza i statystyki

 • w ramach naszej strony mamy zaimplementowany Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron, celem kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszym serwisie

 • Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka nie pozwalają na Twoją identyfikację. Dzięki nim mamy jedynie możliwość wiedzieć jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Możemy również sprawdzić, w jakim przedziale wieku się znajdujesz, jakiej jesteś płci, skąd łączysz się z Internetem.

 • szczegóły dot. polityki prywatności Facebooka znajdziesz pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation.


3.7. Narzędzia społecznościowe.

 • Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Twitter.

 • Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

 • Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

 • wylogowanie się z danego serwisu społecznościowego przed odwiedzinami naszej strony internetowej uniemożliwi przyporządkowanie danych zebranych w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio z Twoim profilem danym w serwisie

 • Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

 • Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców. Facebook - https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy, Instagram - https://help.instagram.com/155833707900388. ,Twitter- https://twitter.com/en/privacy3.8. Google Tag Manager.

 • Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager zapewnianego przez Google LLC.

 • Narzędzie Google Tag Manager jest stosowane do zarządzania tagami (znacznikami) strony internetowej za pośrednictwem interfejsu. Z pomocą Google Tag Manager kontrolujemy prowadzone przez nas kampanie reklamowe oraz sposób, w jaki korzystasz z naszych stron.

 • Google Tool Manager implementuje tylko tagi. Jego stosowanie nie wiąże się z zapisywaniem plików cookie ani gromadzeniem danych osobowych. Narzędzie to umożliwia działanie innych tagów, które w pewnych okolicznościach mogą gromadzić dane.  Jednakże, Google Tool Manager nie uzyskuje dostępu do tych danych.

 • Jeśli na poziomie domeny lub plików cookie została dezaktywowana opcja zapisywania, będzie to obowiązywać w odniesieniu do wszystkich tagów trackingowych, zaimplementowanych za pośrednictwem Google Tag Manager.

 • Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług oraz optymalizacji naszych stron internetowych.


3.9. Hotjar.

 • Korzystamy z narzędzia Hotjar zapewnianego przez Hotjar Limited

 • Hotjar rejestruje każdego odwiedzającego naszą stronę i umożliwia odtworzenie nagrania wideo z jego ruchu na naszej stronie, jak również wygenerowania tzw. map cieplnych.

 • narzędzie Hotjar nie rejestruje procesu wypełnienia formularzy, a zatem nie mamy dostępu do informacji, które pozwalają nam na Twoją identyfikację.

 • Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.


3.10 Yandex Metrica.

 • Korzystamy z narzędzia analitycznego Yandex Metrica zapewnianego przez Yandex LLC,

 • Yandex rejestruje każdego odwiedzającego naszą stronę, zbiera informacje związane z jego aktywnością na stronie i umożliwia odtworzenie nagrania wideo z jego ruchu na naszej stronie, jak również wygenerowania tzw. map cieplnych.

 • narzędzie Yandex nie rejestruje procesu wypełnienia formularzy, a zatem nie mamy dostępu do informacji, które pozwalają nam na Twoją identyfikację.

 • Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.

 • szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Yandex, znajdują się na stronie z polityką prywatności Yandex Metrica: https://yandex.com/legal/privacy/.

 • w każdej chwili możesz zablokować kod śledzący Yandex, wykonując kroki opisanej tutaj: https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html.3.11. Smartsupp.

 • Korzystamy z czatu Smartsupp zapewnianego przez Smartsupp.com,

 • W ten sposób zapewniamy Ci możliwość komunikacji z nami za pośrednictwem czatu, opierając się w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie.

 • Skrypt obsługujący chat wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania czatu.

 • Istnieje możliwość wyłączenie plików cookies związanych z czatem, z poziomu zarządzania plikami cookies z naszej strony, ale w ten sposób stracisz możliwość komunikacji z nami za pośrednictwem czatu.

 • funkcjonalność czatu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, w tym przypadku procesorem danych osobowych jest Smartsupp. Korespondencja wymieniana za pośrednictwem Smartsupp przechowywana jest przez okres ..........3.12. Disqus.

 • Korzystamy z systemu Disqus Inc z siedzibą w USA, które dają Ci możliwość zostawiania komentarzy na naszych stronach.

 • System komentarzy Disqus wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu komentarzy.

 • informacje gromadzone z wykorzystaniem plików cookies Disqus może również wykorzystywać w celach marketingowych, co pozostaje poza naszym wpływem

 • Szczegóły dot. prywatności systemu Disqus znajdziesz na stronie: https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy.

 • Istnieje możliwość wyłączenie plików cookies związanych z czatem, z poziomu zarządzania plikami cookies z naszej strony, ale w ten sposób stracisz możliwość komunikacji poprzez komentarze.3.13. Programy afiliacyjne i partnerskie.

 • Bierzemy udział w programie afiliacyjnym, co oznacza, że jeśli dokonasz zakupu po przejściu na stronę z linku afiliacyjnego, zostanie przyznana nam prowizja

 • Jeżeli dokonasz zakupu po przejściu na stronę z linku afiliacyjnego, zostanie przyznana nam prowizja. Żeby ta prowizja mogła zostać naliczona, operator programu afiliacyjnego musi mieć informację, że transakcja została dokonana po kliknięciu w link znajdujący się na naszej stronie. W związku z tym,

 • na potrzeby programu afiliacyjnego zaimplementowaliśmy w ramach naszej strony specjalny kod monitorujący kliknięcia, dzięki któremu jeżeli dokonasz zakupu po przejściu na stronę z linku zostanie naliczona nam prowizja. Pliki cookies z nim związane nie są możliwe do wyłacznie ponieważ uniemożliwiałyby nam korzystanie z programu. Jeżeli nie godzisz się na takie wykorzystanie plików cookies, jesteśmy zmuszeni poprosić Cię o zaprzestanie korzystania z naszych stron.


3.14. Treści z serwisów zewnętrznych.

 • na naszych Stronach osadzone są treści z serwisów zewnętrznych, w szczególności filmy z serwisu YouTube.

 • w związku z tym wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC związane z usługą YouTube, w tym pliki cookies DoubleClick.

 • uniemożliwienie przyporządkowywania danych zebranych w trakcie odtwarzania wideo lub zapoznawania się z innymi treściami na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie możliwe jest poprzez wylogowanie się z tego serwisu przed wizytą na naszej stronie, jak również np. poprzez blokowanie skryptów.

 • pliki cookies związane z YouTube ładowane są dopiero w chwili odtworzenia filmu, a zatem powstrzymanie się od oglądania filmu uniemożliwi ich załadowanie

 • cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, a także inne Twoje uprawnienia z tym związane zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.Pamiętaj, że jeśli jakiekolwiek podane przez nas informacje dot. polityki prywatności czy plików cookies są dla Ciebie niejasne, jesteśmy dla CIebie dostępni pod adresem mailowym pola.stylistka@gmail.com

Polityka prywatności/regulamin: Witaj

REGULAMIN 

1. Definicje.1. Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca / Usługodawca - Pola Strycharczyk - Stylistka z siedzibą przy ul. płk. Franciszka Nullo 1/3 w 51-677 Wrocław , NIP 8961484196, adres poczty elektronicznej: pola.stylistka@gmail.com .

 2. Sklep - serwis sprzedażowy online, za pomocą którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, w tym przede wszystkim prezentację produktów, składanie zamówień, zawieranie umów na odległość oraz dostęp do treści cyfrowych, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.polastrycharczyk.com


 1. Produkt — (zamiennie używane w niniejszym regulaminie również jako treść cyfrowa lub produkt elektroniczny), plik lub pliki w formie cyfrowej, w szczególności kursy online, ebooki i inne treści cyfrowe nieutrwalone na trwałym nośniku i udostępniane przez Sprzedawcę w Sklepie.

 2. Platforma - miejsce cyfrowe na stronie www.polastrycharczyk.com zawierającego treści autorskie Sprzedawcy, do którego dostęp można uzyskać dokonując płatnej subskrypcji. 

 3. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta  - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę z innym przedsiębiorcą bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 5. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie Usługi elektronicznej lub Umowę o dostarczenie treści cyfrowej.

 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 7. Regulamin - niniejszy Regulamin, dostępny pod adresem https://polastrycharczyk.com

 8. Umowa o dostarczenie treści cyfrowej – umowa o dostarczenie Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Produktu, a Klient do zapłacenia Sprzedawcy ceny za Produkt, w dalszej części Regulaminu zwana także umową;

 9. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 10. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 12. Siła wyższa - definiowana jest jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwe do zapobieżenia (nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom) w szczególności pożary, powodzie, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, wybuchy epidemii, a także strajki generalne, zamieszki, działania wojenne, akty terrorystyczne, przewroty wojskowe. Również niektóre działania organów władzy państwowej, takie jak blokady granic państwowych czy wprowadzenie zakazów eksportu czy importu.


2. Postanowienia ogólne.


1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady i warunki korzystania z Platformy oraz ze Sklepu, zawierania umów, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów Sklepu.


2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Platformy oraz Sklepu internetowego pod adresem https://polastrycharczyk.com


3. Sprzedawca świadczy usługi na terytorium Polski.


4. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą drogą pisemną, elektronicznie lub telefonicznie (dane kontaktowe jak w punkcie 1.1.1 Regulaminu), przy czym zamówienia Klienci składają przy użyciu formularza zamówienia, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 6. niniejszego Regulaminu.3. Zasady korzystania z Platformy oraz ze Sklepu.


1. Produkty i Plany udostępniane na Platformie Modowej oraz w Sklepie (ebooki, kursy online i inne treści online) stanowią treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta a także stanowią Utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy. Materiały udostępniane w publikacjach na Platformie Modowej - grafiki, kolaże, opisy, zdjęcia, treści, artykuły są częścią Platformy Modowej i Sklepu. Stanowią one własność Sprzedawcy i są chronione prawami autorskimi. Zakazane jest wykorzystywanie ich w jakichkolwiek mediach (m.in. telewizja, internet, social media) bez otrzymania zgody Sprzedawcy. 


2. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty możliwe jest po po podaniu niezbędnych danych osobowych umożliwiających realizację zamówienia. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

3. Do korzystania z Platformy oraz ze Sklepu w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, takich jak:

 1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne połączone z siecią internet

 2. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge  - zaktualizowane do najnowszych wersji

 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

 4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript

 5. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768


4. Warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer lub inne urządzenie Kupującego, niezbędne do korzystania z zakupionego produktu elektronicznego, wskazane są każdorazowo w opisie danego Produktu.


5. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu komputerowego lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych wymienionych w punkcie 3.3. i 3.4 Regulaminu, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Sklepu oraz produktów i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych przez niego usług drogą elektroniczną, za co nie ponosi odpowiedzialności.


6. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Jest on zobowiązany w szczególności do:

 1. powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu , w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jej elementy techniczne,

 2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

 3. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie wyłącznie dla własnego użytku osobistego,

 4. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy.

5. W przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności poprzez naruszenie postanowień punktu 3.6. Regulaminu, Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym a także skierować roszczenia odszkodowawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy podane dane uniemożliwiają realizacje Zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie Produktu. Przed odmową realizacji Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie Zamówienia.

7. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane przez Sprzedawcę. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

4. Usługi elektroniczne.


 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną bezpłatne i dobrowolne usługi polegające na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie, udostępnianiu formularza umożliwiającego złożenie zamówienia na produkty a także korzystania z formularza kontaktowego.


2. Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień na produkty oferowane przez Sprzedawcę zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 6. Regulaminu. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia.


3. Usługa Formularza Kontaktowego polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy. Rezygnacja z powyższej usługi możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedającego.


4. Wskazane w punkcie 4.1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.


8. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi na Stronie były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności stron internetowych w szczególności przypadku konieczności przeprowadzenia ich konserwacji, przeglądu, koniecznością modernizacji, czy rozbudowy.


9. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w dostawie usług elektronicznych, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.


10. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemne, lub drogą mailową (dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.1.1. Regulaminu). W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej ze świadczonymi przez Usługodawcę usługami. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni.5.Licencja.


 1. Sprzedawca jest właścicielem autorskich praw majątkowych do publikacji na platformie oraz e-booka i w związku z tym jest uprawniony do udzielania Klientom Licencji na korzystanie z nich na zasadach i w sposób przewidziany w niniejszych zapisach licencyjnych, w opisie e-booka w Sklepie lub w samym e-booku.

 2. Oferowana subskrypcja platformy oraz e-book nie mają formy materialnej i nie są w takiej formie wprowadzone do obrotu. Z tego powodu nie można mówić o wyczerpaniu praw autorskich do i zakazany jest dalszy nimi obrót. Oznacza to w praktyce, że nie znajduje do niego zastosowanie przepisów ustawy o tzw. ,,dozwolonym użytku”. Udostępnienie zawartości platformy oraz ebooka osobom trzecim, nawet najbliższej rodzinie  (odpłatnie lub nieodpłatnie) nie jest dozwolone.

 3. Udzielona Ci licencja ma charakter Licencji niewyłącznej, niekomercyjnej, obowiązuje na terytorium świata i jest nieograniczona w czasie. Cena subskrypcji platformy oraz e-booka jest jednocześnie ceną udzielonej Licencji.

 4. Licencja niekomercyjna uprawnia Cię do korzystania z treści platformy oraz e-booka wyłącznie na własne, wewnętrzne potrzeby, bez możliwości dokonywania jego sprzedaży (odsprzedaży), najmu, leasingu, dzierżawy, świadczenia usług lub innych czynności z innymi osobami trzecimi (zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie).

 5. W ramach licencji możesz korzystać z treści zawartych na platformie oraz e-booka wyłącznie na następujących polach eksploatacji: wyświetlanie, odtwarzanie, drukowanie, wprowadzanie do pamięci komputera (w tym pamięci RAM)  lub serwera jedynie na nośnikach, które należą do Ciebie i tylko na użytek własny.

 6. Nie możesz w żaden sposób rozpowszechniać ani udostępniać treści zawartych na platformie oraz nabytego e-booka, ingerować w jego treść lub wygląd, zarówno w całości jak i w ich części, przerabiać go, kopiować, tworzyć opracowań lub w jakikolwiek inny sposób modyfikować.

 7. Uprawnienia wynikające z udzielonej Licencji przysługują wyłącznie Klientom, tj. osobom, które nabyły dostęp do platformy oraz e-book legalnie tj. zgodnie z obowiązującym regulaminem i zapisami Licencyjnymi. Zgodnie z obowiązującym prawem korzystanie z platformy oraz e-booka w sposób sprzeczny z udzieloną licencją (np. poprzez udostępniania go innym osobom) może spowodować nie tylko odpowiedzialność cywilną ale także karną.

 8. Postanowienia niniejszej licencji zaczynają wiązać Cię wraz z pierwszą czynnością, która prowadzi do umożliwienia legalnego zapoznania się z treścią platformy oraz e-booka. Czynność ta może polegać w szczególności na zalogowaniu się do Konta, jego pobraniu, przesłaniu, wysłaniu, wyświetleniu, otwarciu a także  w inny sposób, jaki wiąże się ze składaniem oświadczeń woli na odległość. W przypadku dokonania kilku czynności datę związania niniejszą Licencją określa data najwcześniejszej czynności.

 9. Licencja ta nie uprawnia Cię do udzielania dalszych licencji (sublicencji), chyba że Sprzedawca udzieli na to wyraźną zgodę wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. Zgoda ta może być obarczona dodatkowymi zobowiązaniami.

 10. Każdy e-book może być zabezpieczony przed nielegalnym kopiowaniem. Informacja o ewentualnej formie jego zabezpieczenia zostanie ujawniona w jego opisie. Nie możesz usuwać lub modyfikować wprowadzonych zabezpieczeń.

 11. Sprzedawcy w każdej chwili przysługuje uprawnienie do dokonania kontroli, czy korzystasz z platformy oraz z e-booka zgodnie z udzielona Licencją. Uprawnienia kontrolne Sprzedawcy obejmują w szczególności prawo do żądania informacji i wyjaśnień w zakresie korzystania z e-booka a także dokonania nabycia e-booka (lub próba jego dokonania) od Klienta bez ujawniania tożsamości Sprzedawcy lub bez wskazania, że nabycie (lub jego próba) dokonywane przez osobę trzecią odbywa się na polecenie Sprzedawcy.

 12. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących uprawnień związanych z korzystaniem z platformy oraz z e-booka, w tym w przypadku zainteresowania komercyjnym wykorzystaniem, czy jego dalszą odsprzedażą proszę skontaktuj się ze mną pod tym adresem pola.stylistka@gmail.com6. Zasady dokonywania zakupów.1. Klient może dokonać zakupu subskrypcji Platformy oraz Produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu/ poprzez złożenie zamówienia. Klient składa zamówienie po podaniu niezbędnych danych osobowych umożliwiających realizację zamówienia.


2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.


3. Klient dokonuje wyboru pakietu subskrypcji Platformy lub Produktu znajdującego się w sprzedaży w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną, oraz określając jego ilość. Klient kompletuje zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne zmierzające do złożenia zamówienia w oparciu o wyświetlane mu komunikaty oraz informacje dostępne na Stronie.


4. W trakcie składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru oraz jego ilości, a także ma możliwość wprowadzić posiadany kod promocyjny, jeśli Sprzedawca taki wcześniej udostępnił.

5. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

7. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostęp do treści platformy lub/oraz dostarczenie treści cyfrowych. Potwierdzenie zakupu zostanie również wysłane na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

8. Sprzedawca dostarczy Produkt Klientowi niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia dokonania pełnej płatności przez Klienta. Zakupiony przez Klienta Produkt zostanie wysłany Klientowi w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego produktu cyfrowego. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pobranego Produktu, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem pola.stylistka@gmail.com

9. Na każde zamówienie wystawiany jest paragon lub faktura. Dostarczana jest ona drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w procesie składania zamówienia. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy jako przedsiębiorca.

7. Płatność.


1.  Zamówienia złożone w Sklepie mogą być opłacone:

  1. z góry (przed odbiorem przedmiotu zamówienia) - płatne bezpośrednio na konto bankowe Sprzedawcy za pośrednictwem systemu paypal (przelew elektroniczny ) z góry.

2. W przypadku zakupu e-book i chęci wyboru przez Klienta płatności tradycyjnym przelewem bankowym,  Sprzedawca prosi o kontakt pod adresem pola.stylistka@gmail.com Sprzedawca dostarczy Produkt Klientowi najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty za zamówiony Produkt na rachunku bankowym Sprzedawcy. 

3. Sprzedawca uprawniony jest do anulowania zamówienia w razie niedokonania przez Klienta pełnej płatności w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia zamówienia (dot. płatności tradycyjnym przelewem bankowym). Anulowanie zamówienia oznacza, że Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.


3. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PAYPAL Usługi te świadczy PAYPAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą przy ul. EMILII PLATER 53/--- 
00-113 WARSZAWA
MAZOWIECKIE NIP 5252406419, REGON 141108225.

8. Cena.


1. Cena subskrypcji/Produktu podana jest w złotych polskich i uwzględnia podatek od towarów i usług (cena brutto).


2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach subskrypcji/produktów. Uprawnienie to nie ma wpływu na wartość zamówienia złożonego przed datą zmiany ceny.

3. Sprzedawca dopuszcza zmniejszenie łącznej kwoty do zapłaty poprzez skorzystanie z funkcjonalności Koszyka o nazwie “wprowadź kod” na etapie składania zamówienia. Kupon ten automatycznie rozlicza wartość zamówienia przed złożeniem dyspozycji przez Klienta “kupuję i płacę”.


9. Reklamacje towarów (rękojmia).

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za wady fizyczne lub prawne Towarów na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Sprzedawca w okresie dwóch lat od otrzymania towaru przez Konsumenta ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru. W przypadku wady fizycznej towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia albo został wydany kupującemu w stanie niezupełnym oraz inne wady określone w art. 5561 kodeksu cywilnego. Wada prawna zachodzi wówczas, gdy towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej.

3. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsumentowi przysługuje wobec Sprzedawcy jedno z poniższych roszczeń reklamacyjnych:

 1. złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (Konsument nie może złożyć oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.),

 2. żądanie obniżenia ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie,

 3. żądanie wymiany Towaru na wolny od wad,

 4. żądanie usunięcia wady.

4. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

5. Reklamację można złożyć w dowolnej formie, na dane kontaktowe podane w punkcie 1.1.1. Regulaminu, wraz z opisem wady i dowodem zakupu.

6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Konsumenta, adres, ID zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe.

7. Konsument otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sprzedawcę informacji o reklamacji. Konsument zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie składania Zamówienia.

8. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami oraz w stosunku do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

9. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.


10.  Prawo do odstąpienia od umowy.

1. Klient będący Konsumentem a także przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy rozpoczyna się od momentu opłacenia Zamówienia. Punkt 10.2 stosuje się.

2. W przypadku Produktów cyfrowych, jeśli Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta zażąda dostarczenia treści cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, straci on w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy. Klient zatem zachowuje prawo odstąpienia od umowy, jeśli nie pobierze treści cyfrowych przed upływem 14 dni od momentu opłacenia zamówienia, dopiero po tym terminie.

4. Uprawniony do odstąpienia umowy Klient realizuje to prawo poprzez wysłanie stosownego oświadczenia w dowolnej formie w tym między innymi na adres siedziby Sprzedawcy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: pola.stylistka@gmail.com.

5. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to, co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.

7. Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwraca uprawnionemu Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

8. Zwrot o którym mowa powyżej zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez użyte w pierwotnej transakcji.


11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

i dochodzenia roszczeń.


1. Sprzedawca informuje, iż Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

2. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawarciem umowy ze Sprzedawcą na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

3. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży, umowy o dostarczenie treści cyfrowych lub umowy o świadczenie usług.

4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Sprzedawcą, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) a także zwracając się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Informacje dla Konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, w tym informacje o podmiotach uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów (w szczególności Rzecznicy Konsumentów lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej) dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).


12. Bezpieczeństwo Danych Osobowych.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronach Sklepu.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

4. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sprzedawcę zostały opisane w Polityce Prywatności, która znajduje się na stronie https://www.polastrycharczyk.com/pusta-strona-1 


13. Postanowienia końcowe.


1. Na platformie oraz w Sklepie umowy zawierane są w języku polskim.


2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszego Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1.12.2023r.

Więcej informacji
Polityka prywatności/regulamin: Polityka dostępności
bottom of page